Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

Om Förskolan Ekan

Förskolan Ekan är placerat i det natursköna området Lindö, intill Lindöskolan. Vi är en av Lindöenhetens sex förskolor med gemensamt ledningsteam. Ekan består av två avdelningar, Nemo för de yngre barnen och Bubbel för de äldre barnen.

Vårt arbetssätt

Förskolan arbetar projektinriktat och har en helhetssyn på barnets lärande och ser alla situationer under dagen som lärande. Vi främjar mindre MÖTEN i leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet hos varje barn och utformar en INBJUDANDE verksamhet tillsammans med barnen utifrån deras OLIKHETER, behov och intressen.

Vi arbetar för att utveckla vårt projektinriktade arbetssätt med pedagogisk dokumentation som verktyg och förhållningssätt. Vår strävan är att genom pedagogisk dokumentation synliggöra barns lärande och utveckla vår verksamhets pedagogiska process.Vår vision

Vår barnsyn och bärande tankar skapar vi i MÖTET med varandra - att genom relationsskapande stärka barnets självkänsla, självtillit och självförtroende. Vi strävar efter att MÖTAS i mindre grupper, där vi är närvarande och medforskande pedagoger. 

Vi utvecklar en INBJUDANDE lärmiljö där barnet självständigt kan utforska. Vi strävar efter att skapa och utveckla inkluderande lärmiljöer som främjar OLIKHETER och mötesplatser som bjuder in till samspel och kommunikation.


Varmt välkommen till förskolan Ekan!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar